Juridische kennisgeving

Algemeen
 
Deze website (de “Website”) is gecreëerd en wordt beheerd door La Lorraine Bakery Group NV, met vennootschapszetel te 9400 Ninove, Elisabethlaan 143, T +32 (0)54-31 82 00 I F +32 (0)54-32 67 85 I BTW BE 412.382.632 I RPR Gent, afdeling Dendermonde of door de met haar rechtsreeks of onrechtstreeks verbonden groepsvennootschappen (hierna genoemd “LLBG”).
Onderstaande gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Website. LLBG kan deze voorwaarden geregeld wijzigen en zal de aldus aangepaste voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op de Website publiceren. Dienvolgens dient U, telkens U de Website bezoekt, te controleren of de voorwaarden werden aangepast. Het gebruik van de website wordt beschouwd als de uitdrukkelijk erkenning van de kennisname en aanvaarding van de laatste versie van de Voorwaarden door de Gebruiker.
Het feit dat LLBG zich op een welbepaald moment niet beroept op één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een gehele of gedeeltelijk verzaking door LLBG om zich in de toekomst nog op deze Voorwaarden te beroepen.
 
 
Intellectuele eigendomsrechten
 
De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren LLBG of derden toe. Het is verboden zonder schriftelijk akkoord van  LLBG de op en via deze Website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of, aan de andere kant, over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
 
 
Niet-toegestaan gebruik van de Website
 
De Gebruiker verbindt zich er toe om:
  • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
  • Geen zodanig gebruik te maken van de Website waardoor de Website wordt beschadigd, gewijzigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
  • De Website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaande toestemming aan LLBG te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger;
Bij miskenning door de Gebruiker van de (intellectuele) rechten van LLBG of derden, verbindt de Gebruiker zich ertoe LLBG of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vordering van LLBG of derden als gevolg van een inbreuk hierop.
 
 
Persoonsgegevens – Externe Privacy Policy
 
In bepaalde gevallen zal LLBG de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken (hierna “Persoonsgegevens”). LLBG hecht een groot belang aan de bescherming van uw Persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel bekend onder de Engelse afkorting ‘GDPR’).
In dit kader heeft LLBG een Privacy Policy aangenomen die in detail omschrijft waarom en op welke manier uw persoonsgegevens in deze context zullen worden verwerkt, aan wie ze zullen worden meegedeeld en welke uw rechten en de verplichtingen van LLBG zijn in dit verband.
U kan deze Privacy Policy terugvinden via volgende link. Wij nodigen U uit deze Privacy Policy grondig te lezen, want ze bevat belangrijke informatie voor U.
 
 
Links naar andere websites
 
De Website kan hyperlinks naar websites of wegpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of kan daar op een andere manier naar verwijzen. LLBG  heeft geen zeggenschap over de inhoud, het privacy beleid of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.
 
 
Informatie op de Website
 
De informatie, software, producten en diensten (de “Informatie”) die op of via de Website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten, niettegenstaande alle opgaven van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen, tekeningen, verstrekte afbeeldingen, voorraadlijsten, catalogi of andere aanduidingen van producten op de Website met zorg zijn gedaan. LLBG kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen en is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke drukfouten. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en binden LLBG niet. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.
LLBG is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de Website, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. LLBG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen of de Website buiten werking te stellen voor onderhoudswerkzaamheden.
 
 
Adviezen via de website
 
Indien er via de Website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van enige persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat LLBG hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.
 
 
Links naar de Website
 
Het aanleggen van hyperlinks naar de Website is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de Website leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LLBG. Het gebruik van deze Website in sites of elementen van sites van derden (bijvoorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.
 
 
Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
 
Het Belgisch recht is exclusief van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze algemene gebruiksvoorwaarden tussen LLBG en de Gebruiker behoren uitsluiten tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Dendermonde.