Homepage › Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

REGLEMENT WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING
“SANDQUIZ & WIN”

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Dit reglement is van toepassing op de Sandquiz&Win-wedstrijd (de “Wedstrijd”) die wordt georganiseerd door La Lorraine Ninove NV, met vennootschapszetel te Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, KBO: 0402.225.247 ( de “Organisator”).

De Wedstrijd heeft als doel de promotie van de producten en merkbekendheid van de Organisator.

Onderhavig reglement legt de voorwaarden en modaliteiten vast voor deelname aan de Wedstrijd. Door deelname aan de Wedstrijd verbindt de deelnemer zich tot onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit reglement alsook tot de aanvaarding van elke beslissing die de Organisator in dit kader neemt. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

ARTIKEL 2 – DUUR

De Wedstrijd loopt van 26 augustus 2021 tem 15 september 2021 – 23:59 uur. De winnaars van de Wedstrijd zullen bekend worden gemaakt op 22 september 2021

ARTIKEL 3 – DEELNAMEVOORWAARDEN

Aan de Wedstrijd kan enkel elektronisch worden deelgenomen via de website www.lalorraine.be/sandquiz (de “Website”).

Deelname aan de Wedstrijd is exclusief voorbehouden voor in België wonende natuurlijke personen (de “Deelnemer(s)”).

Minderjarigen mogen aan de Wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor hebben gekregen. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat deze dergelijke toestemming verkregen heeft. De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen of om op dit op andere manieren na te trekken, evenals om elke minderjarige van de Wedstrijd uit te sluiten indien deze die niet onmiddellijk of binnen een door de Organisator opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname aan de Wedstrijd is gekoppeld aan een aankoopverplichting: er dient een unieke code ingegeven te worden, die te vinden is op de actiesticker op de La Lorraine sandwichverpakking.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 4 – DEELNAME & WEDSTRIJDVERLOOP

4.1. Inschrijving

Om deel te nemen aan de Wedstrijd dient de Deelnemer:

 1. De website www.lalorraine.be/sandquiz te bezoeken tijdens de duur van de Wedstrijd;
 2. De unieke code in te geven die te vinden is op de actiesticker op de sandwichverpakking van La Lorraine botersandwiches.
 3. 3 vragen + 1 schiftingsvraag op te lossen
 4. De nodige persoonsgegevens ( naam, voornaam & e-mailadres) in te vullen op de Website;
 5. Aan te duiden of men deelneemt als volwassene of als kind
 6. Het wedstrijdreglement te aanvaarden;
 7. Kennis te nemen van de algemene privacy policy van de Organisator;

Elke onvolledige deelname of deelname die op een andere manier verzonden wordt dan voorzien in dit wedstrijdreglement of die binnenkomt na 15 september 2021 om 23:59u, is ongeldig.

4.2. Selectie winnaars

Na afsluiting van de wedstrijd zullen de winnaars bepaald worden aan de hand van de juist opgeloste vragen en de beste beste schiftingsvraag.

ARTIKEL 5 - PRIJZEN

100 tickets voor de “La Lorraine - trainingsdag” met Sven Nys op 30 oktober 2021 in de Sven Nys Academy te Baal, waarvan 20 tickets voor volwassenen winnaars (+14j) en 80 tickets voor kinderen (6-14jaar).

Tijdens deze trainingsdag kunnen de winnaars onder professionele begeleiding van o.a. Sven Nys op speelse wijze kennismaken met offroad-fietsen en hun technische cycling skills aanscherpen.

De 100 winnaars zullen op 20 september 2021 per email door de Organisator worden ingelicht (op het e-mailadres dat deze heeft vermeld bij deelname). Via een link in deze email dienen de winnaars hun deelname binnen de 9 dagen te bevestigen (t.e.m. 29/9/2021 – 23:59 uur), bij gebreke waarvan het ticket automatisch en van rechtswege vervalt en de Organisator het ticket onherroepelijk kan doorgeven aan de eerstvolgende winnaar, zonder enig recht op compensatie.

Deelnemers dienen zelf over een fiets en fietshelm te beschikken om aan de trainingsdag deel te nemen. Verdere praktische afspraken & informatie zullen door de Organisator tijdig worden gecommuniceerd of zijn reeds beschikbaar onder de FAQ’s op de website.

De prijzen zijn niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld, niet uitbreidbaar noch aanpasbaar, en onderworpen aan de algemene voorwaarden van de leverancier(s).

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

De Organisator kan bij gevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

 • Transmissies via het internet.
 • Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software.
 • De gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken.
 • Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.
Elke Deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting.

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van deelname aan de Wedstrijd, een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de Wedstrijd om welke reden ook.

De deelname aan de Wedstrijd valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Deelnemers.

De Organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige Wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De Organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen of elke aangekondigde datum uit te stellen.

De Organisator kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement door melding op de website www.lalorraine.be/sandquiz.

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de prijs of voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van de toekenning of het gebruik van de Prijs.

ARTIKEL 7 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Deelnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de aangedragen creaties, foto’s, portretten, beelden en/of tekstelementen en garandeert de Organisator dat het gebruik van de foto geen inbreuk maakt op de portret- en/of persoonlijkheidsrechten van derden, intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder merken, tekeningen en modellen en auteursrechten) noch anderszins op enige wijze onrechtmatig is jegens derden, dan wel dat de deelnemer over de vereiste toestemming beschikt voor het gebruik van de foto. De deelnemer zal de Organisator vrijwaren tegen en schadeloos houden voor elke aanspraak, financieel of anderszins, van derden die ontstaan als gevolg van, of die verband houden met, een werkelijke of vermeende schending van deze garantie, inclusief de kosten verbonden aan gerechtelijke procedures en de bijstand van raadslieden. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde een foto te weigeren, zonder enige schadevergoeding, indien zij van oordeel is dat een inbreuk wordt gepleegd of kan worden gepleegd op de portret- en/of persoonlijkheidsrechten van derden, intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder merken, tekeningen en modellen en auteursrechten), anderszins op enige wijze onrechtmatig is jegens derden of in strijd is met de openbare orde en goede zeden.

Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord dat de ingezonden foto’s door de Organisator, of de met haar rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden vennootschappen, zonder enige vergoeding, onbeperkt in tijd gebruikt en zonder territoriale beperking, gepubliceerd en gereproduceerd mogen worden voor marketingdoeleinden of voor communicaties inzake de Wedstrijd, onder meer op sociale media zoals Facebook.

De Organisator maakt tijdens de La Lorraine trainingsdag foto- en video-opnames van de deelnemers. De Organisator zal die gebruiken voor haar website, digitaal platform en interne en externe communicaties en illustreert er haar publicaties mee (o.a. website, Facebook en geschreven pers). De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat de gemaakte opnamen door de Organisator vrij gebruikt mogen worden binnen Europa gedurende een periode van 10 jaar voor interne en externe commerciële doeleinden met o.a. publicatie in catalogi, flyers, posters, websites (toegankelijk voor personeel en externen).

ARTIKEL 8 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

In het kader van de Wedstrijd verzamelt en gebruikt de Organisator informatie over de Deelnemer (ook wel “persoonsgegevens” genoemd). De Organisator hecht een groot belang aan het beschermen van uw privacy en engageert er zich daarom ook toe de informatie die zij over u verzamelt enkel te gebruiken zoals in dit reglement en haar algemene privacy policy wordt uiteengezet. De Organisator handelt daarbij in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG” (in het Engels “GDPR” afgekort).

De Organisator heeft een algemene privacy policy aangenomen die in detail omschrijft waarom en op welke manier uw persoonsgegevens in deze context zullen worden verwerkt, aan wie ze zullen worden meegedeeld en welke uw rechten en onze verplichtingen zijn in dit verband. U kunt deze privacy policy terugvinden op de Website. Wij nodigen U uit deze privacy policy grondig te lezen, want ze bevat belangrijke informatie voor U.

ARTIKEL 9 – GESCHILLENREGELING

Door deelname aan deze Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer alle bepalingen van het Wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die de Organisator hieromtrent zou moeten nemen. Er zal op geen enkel schrijven i.v.m. deze wedstrijd worden geantwoord. De Organisator behoudt zich het recht voor onderhavig reglement te wijzigen of de wedstrijd te annuleren in geval van overmacht of van elke andere gebeurtenis onafhankelijk van haar wil.

Dit wedstrijdreglement wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en in geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Opgemaakt te Ninove op 2/8/2021

Volg ons op social media
InstagramFacebook