Reglement

REGLEMENT VAN DE SANDWICHSPAARACTIE EN WEDSTRIJD MET AANKOOPVERPLICHTING VAN LA LORRAINE BAKERY GROUP

ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Dit reglement is van toepassing op de sandwichspaaractie met aankoopverplichting (de “Spaaractie”) en de daaraan gekoppelde wedstrijd (de “Wedstrijd”), die wordt georganiseerd en gecoördineerd door La Lorraine Ninove NV, met vennootschapszetel te Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, KBO: 0402.225.247 (de “Organisator”).

De Spaaractie en de Wedstrijd gelden alleen in België en staan uitsluitend open voor Jeugdverenigingen die gevestigd en actief zijn in België (de “Deelnemer”). Onder “Jeugdvereniging” wordt in de context van dit reglement verstaan: een organisatie waar kinderen en jongeren (tot en met 25 jaar) op vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd, aan deelnemen. Deze vereniging staat onder leiding van professionele begeleiders of vrijwilligers die minstens eenmaal of meerdere malen per maand (en/of in de vakantieperioden) activiteiten organiseren voor de actieve leden van de club en minstens eenmaal per jaar een stage, meerdaagse, kamp, weekend of groepsevenement inplannen. Is de deelnemende Jeugdvereniging een speelpleinwerking, dan is de laatste voorwaarde niet van toepassing. Het type activiteiten wordt bepaald door de aard van de vereniging. Zowel particuliere verenigingen als organisaties in samenwerking met gemeentelijke en provinciale besturen mogen deelnemen aan de Spaaractie en de Wedstrijd. Rekening houdend met bovenstaande omschrijving van een Jeugdvereniging heeft de Organisator steeds het finale en eenzijdige beslissingsrecht over een eventuele deelname van een Jeugdvereniging aan de Spaaractie of de Wedstrijd.

Dit reglement legt de voorwaarden en modaliteiten vast voor deelname aan de Spaaractie en de Wedstrijd.

Door deelname aan de Spaaractie of de Wedstrijd verbindt de Deelnemer zich tot onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit reglement alsook tot de aanvaarding van elke beslissing die de Organisator in dit kader neemt. Elke Deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

De Spaaractie en de Wedstrijd hebben als doel de promotie van producten van de Organisator en lopen beiden van 24/04/2020 tot en met 30/6/2020 - middernacht (de “Duurtijd”).

ARTIKEL 2 – DEELNAME EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Aan de Spaaractie en de Wedstrijd kan enkel elektronisch worden deelgenomen door Deelnemers via de website www.lalorrainepicnic.be (de “Website”). Elke Deelnemer wordt in het kader van de Spaaractie en de Wedstrijd vertegenwoordigd door haar leidinggevende vrijwilligers of begeleiders (die minimaal 16 jaar oud zijn en in België wonen) (de “Contactpersoon”). Verenigingen zijn toegestaan om deel te nemen als overkoepelende groep, of per afdeling. Indien zij deelnemen als overkoepelende groep, worden prijzen of waardebonnen slechts eenmalig uitgereikt en dienen zij zelf de verdeling te maken van deze prijs over de verschillende afdelingen.

De Contactpersoon van een Deelnemer dient, in naam van de Deelnemer, een persoonlijke gebruikersaccount aan te maken op de Website door de gevraagde gegevens op de Website volledig in te vullen, dit reglement uitdrukkelijk te aanvaarden en kennis te nemen van de privacy verklaring van de Organisator.

Verder dient de Contactpersoon een schiftingsvraag te beantwoorden, die ingeval van ex aequo van het aantal punten, zal bepalen wie de winnaar van de Wedstrijd wordt.

Eens de persoonlijke gebruikersaccount voor de Deelnemer is aangemaakt, kan de Contactpersoon op de gebruikersaccount inloggen door het invullen van zijn emailadres en het gekozen paswoord ten einde daar de persoonlijke spaarkaart van de Deelnemer te consulteren en eventuele voorkeuren te wijzigen.

2.1 Spaaractie namens deelnemende jeugdverenigingen

Deelname aan de Spaaractie en de Wedstrijd is gekoppeld aan een aankoopverplichting van één van de volgende producten van het merk “La Lorraine” waarop een unieke Code (de “Code”) is aangebracht (de “Deelnemende Producten”):

  • La Lorraine Botersandwiches verpakt per 6

  • La Lorraine Botersandwiches verpakt per 10

  • La Lorraine Mini-botersandwiches verpakt per 12

Eens een Deelnemer geldig op de Website werd geregistreerd, kunnen Codes aan deze Deelnemer worden toegewezen. Per toegewezen Code krijgt de Deelnemer één (spaar- en wedstrijd)punt op haar persoonlijke spaarkaart. Iedere Code kan maar één enkele keer en uitsluitend binnen de Duurtijd van de Spaaractie en de Wedstrijd, worden toegewezen door registratie ervan op naam van een Deelnemer. Als de Code geldig is, nog niet eerder werd gebruikt en binnen de Duurtijd van de Spaaractie op de Website wordt ingegeven/gedoneerd, zal deze geregistreerd worden op de persoonlijke spaarkaart van de Deelnemer.

Afhankelijk van het aantal gespaarde Codes ontvangt de Deelnemer (via zijn Contactpersoon) per 6 gespaarde Codes één pak La Lorraine Botersandwiches (10 stuks) gratis.

De gespaarde producten dienen door de Deelnemer (via diens Contactpersoon) op een (via de Website) door hem/haar geselecteerd moment worden afgehaald in het door/hem haar geselecteerde winkelpunt. De mogelijke afhaalmomenten en winkelpunten worden limitatief opgesomd op de Website. Indien de Deelnemer zich niet in de door haar gekozen winkel op de door haar gekozen datum voor sluitingstijd aanbiedt om de gespaarde producten af te halen, voor welke reden dan ook, doet zij onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van de gespaarde producten en zal de Organisator hierover naar eigen goeddunken mogen beschikken.

De Organisator kan ten alle tijde beslissen om (in de plaats van fysieke terbeschikkingstelling) de Deelnemer waardebonnen voor één gratis exemplaar “La Lorraine Botersandwiches verpakt per 10” op te sturen (de “Waardebon”). De Waardebon wordt in voorkomend geval door de Organisator enkel opgestuurd naar het emailadres dat de Deelnemer bij het aanmaken van zijn gebruikersaccount heeft ingevuld. Iedere Waardebon heeft een unieke geldigheidscode die maar één keer gebruikt kan worden. De Waardebon dient te worden gebruikt binnen de geldigheidsduur die op de Waardebon zal zijn vermeld door afgifte ervan in een winkelpunt dat de Deelnemende Producten verkoopt.

De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld door de Deelnemer indien haar berichten niet aankomen in de mailbox van de Deelnemer, hetzij omdat het emailadres niet meer actief is, hetzij omdat de instellingen maken dat de berichten van de Organisator als ongewenst worden beschouwd, hetzij om welke andere technische reden dan ook die buiten de invloedsfeer van de Organisator valt.

De Organisator heeft op ieder moment het recht, om bij vermoeden of poging van fraude, een Deelnemer zonder enige persoonlijke motivatie of kennisgeving, uit te sluiten van verdere deelname aan de Spaaractie.

2.2 Wedstrijd

De Jeugdvereniging die op het einde van de Duurtijd van de Wedstrijd het meest aantal Codes heeft verzameld, wint de “Zotste picknicktafel” op hun zomerkamp gesjord door een team van experten. ( de “Hoofdprijs”)

In geval van ex aequo zal de Deelnemer die het juiste antwoord op de schiftingsvraag heeft gegeven of die er het dichtste bijzit, de Hoofdprijs winnen.

De 9 Jeugdverenigingen die na de Winnaar het meest aantal Codes hebben verzameld, maken kans op de volgende troostprijzen (de “Troostprijs”):

  • 2de tot en met 4de plaats: De allerzotste Picknickdoos

  • 5de tot en met 7de plaats: De zotste picknickdoos

  • 8ste tot en met 10de plaats: De zotte Picknickdoos

De Hoofdprijs dient gebruikt te worden tussen 01/07/2020 en 30/09/2020, welke datum in samenspraak tussen de Organisator en de Contactpersoon wordt vastgelegd. De Organisator zal hiertoe contact opnemen (per email en/of per gsm) met de Contactpersoon. Slaagt de Organisator er niet in om de Contactpersoon te contacteren of om in samenspraak de datum van de picknick vast te leggen, dan komt de Hoofdprijs te vervallen en zal deze automatisch aan de Deelnemer met het tweede meest aantal punten (of tweede beste antwoord op de schiftingsvraag) worden doorgegeven.

De locatie van de Hoofdprijs wordt vrij door de Organisator bepaald en zal door de Organisator tijdig aan de Contactpersoon worden meegedeeld.

De Troostprijs dient te worden afgehaald tussen 01/07/2020 en 30/09/2020, samen met de gespaarde pakjes botersandwiches. Indien de Deelnemer zich niet in de door haar gekozen winkel op de door haar gekozen datum voor sluitingstijd aanbiedt om de gespaarde producten en de Troostprijs af te halen, voor welke reden dan ook, doet zij onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van de gespaarde producten & de Troostprijs en zal de Organisator hierover naar eigen goeddunken mogen beschikken.


De Organisator heeft het recht om de Deelnemer een bewijs op te vragen van de bij hem aangesloten leden. In geval van vermoeden van misbruik of fraude, behoudt de Organisator zich het recht voor om het aantal deelnemers aan de picknick te beperken.

De Hoofdprijs en Troostprijzen zijn ondeelbaar, niet omwisselbaar en niet betaalbaar in geld. Eventuele bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

2.3 Individuele spaaractie

Iedere individuele spaarder (de “Spaarder”) die een code doneert aan een Deelnemer kan ook zelf sparen. Per tien (10) gedoneerde codes heeft hij of zij zelf ook recht op een gratis pak La Lorraine botersandwiches. Na afloop van de Spaaractie en de Wedstrijd ontvangt de spaarder een Waardebon via email om de gratis pak(ken) La Lorraine botersandwiches op te halen in een winkelpunt.

De Waardebon wordt in voorkomend geval door de Organisator enkel opgestuurd naar het emailadres dat de Spaarder bij het aanmaken van zijn gebruikersaccount heeft ingevuld. Iedere Waardebon heeft een unieke geldigheidscode die maar één keer gebruikt kan worden. De Waardebon dient te worden gebruikt binnen de geldigheidsduur die op de Waardebon zal zijn vermeld door afgifte ervan in een winkelpunt dat de Deelnemende Producten verkoopt.

ARTIKEL 3 – MAATREGELEN NAAR AANLEIDING VAN HET COVID 19-VIRUS

Het COVID 19 virus en de maatregelen ter bestrijding van dit virus treft ons allen hard. Voorlopig is het onduidelijk of de zomerkampen van de Deelnemers al dan niet zullen doorgaan en of zij de Hoofdprijs/Troostprijzen op hun kamplocatie zullen kunnen gebruiken of in ontvangst nemen.

Daarom wenst de Organisator nu reeds te anticiperen met een aantal duidelijke richtlijnen:

- De locatie & tijdstip voor het afhalen van de gespaarde La Lorraine botersandwiches en Troostprijzen (indien van toepassing) kunnen gewijzigd worden tot het einde van de Spaaractie. Indien het zomerkamp zou worden uitgesteld of afgelast kunnen deze pakken steeds worden opgehaald in een winkelpunt in de buurt;
- Indien het zomerkamp van de winnaar wordt afgelast, zal de Organisator in overleg met de vereniging bepalen wanneer de Hoofdprijs op een later tijdstip in ontvangst kan worden genomen.

ARTIKEL 4 - AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan de Spaaractie en de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

De Organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

  • Transmissies via het internet.

  • Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software.

  • De gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken.

  • Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting.

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van deelname aan de Wedstrijd, een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de Wedstrijd om welke reden ook.

De deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

De Organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De Organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen of elke aangekondigde datum uit te stellen.

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de Hoofd- en Troostprijs of voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van de toekenning of het gebruik van de deze prijzen.

ARTIKEL 5 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Organisator kan tijdens de Spaaractie, Wedstrijd of Hoofdprijs foto’s, video’s en televisieopnames maken van de aanwezigen. De Organisator zal die gebruiken voor haar website, digitaal platform en interne en externe communicaties en illustreert er haar publicaties mee (o.a. website, Facebook en geschreven pers). De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat de gemaakte opnamen door de Organisator vrij gebruikt mogen worden binnen Europa gedurende een periode van 5 jaar voor interne en externe commerciële doeleinden met o.a. publicatie in catalogi, flyers, posters, websites (toegankelijk voor personeel en externen).

ARTIKEL 6 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

In het kader van de Spaaractie en de Wedstrijd verzamelt en gebruikt de Organisator informatie over de Contactpersoon (ook wel “persoonsgegevens” genoemd). De Organisator hecht een groot belang aan het beschermen van uw privacy en engageert er zich daarom ook toe de informatie die zij over u verzamelt enkel te gebruiken zoals in dit reglement en haar algemene privacy policy wordt uiteengezet. De Organisator handelt daarbij in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG” (in het Engels “GDPR” afgekort).

De Organisator heeft een privacy policy aangenomen die in detail omschrijft waarom en op welke manier uw persoonsgegevens in deze context zullen worden verwerkt, aan wie ze zullen worden meegedeeld en welke uw rechten en onze verplichtingen zijn in dit verband. U kan deze privacy policy terugvinden via volgende link. Wij nodigen U uit deze privacy policy grondig te lezen, want ze bevat belangrijke informatie voor U.

Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om de Spaaractie te beheren en de Waardebonnen te verstrekken, alsmede om informatie te verstrekken over de prijzen.

ARTIKEL 7 – GESCHILLENREGELING

Door deelname aan deze Wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud alle bepalingen van het Wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die de Organisator hieromtrent zou moeten nemen. Elke klacht in verband met de Spaaractie of de Wedstrijd moet, uiterlijk binnen de 7 dagen volgend op het einde van de Spaaractie en de Wedstrijd, aangetekend verstuurd worden naar de vennootschapszetel van de Organisator met vermelding “Spaaractie Sandwiches Jeugdbewegingen 2019”. In geen enkel geval zal een klacht mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten die niet schriftelijk zijn gesteld of die buiten de gestelde termijn worden ingediend, zullen automatisch als ongegrond worden beschouwd en zullen niet door de Organisator worden behandeld.

De Organisator behoudt zich het recht voor onderhavig reglement te wijzigen of de wedstrijd te annuleren in geval van overmacht of van elke andere gebeurtenis onafhankelijk van haar wil.

Dit wedstrijdreglement wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en in geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Opgemaakt te Ninove op 15 april 2020.