Reglement

REGLEMENT VAN DE SANDWICHSPAARACTIE EN WEDSTRIJD MET AANKOOPVERPLICHTING VAN LA LORRAINE BAKERY GROUP

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Dit reglement is van toepassing op de sandwichspaaractie met aankoopverplichting (de “Spaaractie”) en de daaraan gekoppelde wedstrijd (de “Wedstrijd”), die wordt georganiseerd en gecoördineerd door La Lorraine Ninove NV, met vennootschapszetel te Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, KBO: 0402.225.247 (de “Organisator”).

De Spaaractie en de Wedstrijd gelden alleen in België en staan uitsluitend open voor Jeugdverenigingen die gevestigd en actief zijn in België (de “Deelnemer”). Onder “Jeugdvereniging” wordt in de context van dit reglement verstaan: een organisatie waar kinderen en jongeren (tot en met 25 jaar) op vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd, aan deelnemen. Deze vereniging staat onder leiding van professionele begeleiders of vrijwilligers die minstens eenmaal of meerdere malen per maand (en/of in de vakantieperioden) activiteiten organiseren voor de actieve leden van de club en minstens eenmaal per jaar een stage, meerdaagse, kamp, weekend of groepsevenement inplannen. Is de deelnemende Jeugdvereniging een speelpleinwerking, dan is de laatste voorwaarde niet van toepassing. Het type activiteiten wordt bepaald door de aard van de vereniging. Zowel particuliere verenigingen als organisaties in samenwerking met gemeentelijke en provinciale besturen mogen deelnemen aan de Spaaractie en de Wedstrijd. Rekening houdend met bovenstaande omschrijving van een Jeugdvereniging heeft de Organisator steeds het finale en eenzijdige beslissingsrecht over een eventuele deelname van een Jeugdvereniging aan de Spaaractie of de Wedstrijd.

Dit reglement legt de voorwaarden en modaliteiten vast voor deelname aan de Spaaractie en de Wedstrijd.

Door deelname aan de Spaaractie of de Wedstrijd verbinden de Deelnemers of de individuele Spaarders zich tot onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit reglement alsook tot de aanvaarding van elke beslissing die de Organisator in dit kader neemt. Elke Deelnemer of individuele Spaarder wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

De Spaaractie en de Wedstrijd hebben als doel de promotie van producten van de Organisator en lopen beiden van 13/04/2023 tot en met 30/6/2023 - middernacht (de “Duurtijd”).


ARTIKEL 2 – DEELNAME EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1 Spaaractie namens deelnemende Jeugdverenigingen

a) Algemeen

Aan de Spaaractie en de Wedstrijd kan enkel elektronisch worden deelgenomen door Deelnemers via de website www.lalorraine.com/picnic (de “Website”). Elke Deelnemer wordt in het kader van de Spaaractie en de Wedstrijd vertegenwoordigd door haar leidinggevende vrijwilligers of begeleiders (die minimaal 16 jaar oud zijn en in België wonen) (de “Contactpersoon”). Verenigingen zijn toegestaan om deel te nemen als overkoepelende groep, of per afdeling. Indien zij deelnemen als overkoepelende groep, worden prijzen of waardebonnen slechts eenmalig uitgereikt en dienen zij zelf de verdeling te maken van deze prijs over de verschillende afdelingen.

De Contactpersoon van een Deelnemer dient, in naam van de Deelnemer, een persoonlijke gebruikersaccount aan te maken op de Website door de gevraagde gegevens op de Website volledig in te vullen, dit reglement uitdrukkelijk te aanvaarden en kennis te nemen van de privacy verklaring van de Organisator.
Verder dient de Contactpersoon een schiftingsvraag te beantwoorden, die in geval van ex aequo van het aantal punten, zal bepalen wie de winnaar van de Wedstrijd wordt.

Eens de persoonlijke gebruikersaccount voor de Deelnemer is aangemaakt, kan de Contactpersoon op de gebruikersaccount inloggen via Google of Facebook; of door het invullen van zijn e-mailadres en het gekozen paswoord ten einde daar de persoonlijke spaarkaart van de Deelnemer te consulteren en eventuele voorkeuren te wijzigen.

De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld door de Deelnemer indien haar berichten niet aankomen in de mailbox van de Deelnemer, hetzij omdat het e-mailadres niet meer actief is, hetzij omdat de instellingen maken dat de berichten van de Organisator als ongewenst worden beschouwd, hetzij om welke andere technische reden dan ook die buiten de invloedsfeer van de Organisator valt.

De Organisator heeft op ieder moment het recht, om bij vermoeden of poging van fraude, een Deelnemer zonder enige persoonlijke motivatie of kennisgeving, uit te sluiten van verdere deelname aan de Spaaractie.

b) Spaaractie Jeugdverenigingen

Deelname aan de Spaaractie is gekoppeld aan een aankoopverplichting van één van de volgende producten van het merk “La Lorraine” waarop een unieke Code (de “Code”) is aangebracht (de “Deelnemende Producten”):

 • La Lorraine Botersandwiches verpakt per 6
 • La Lorraine Botersandwiches verpakt per 10
 • La Lorraine Mini-botersandwiches verpakt per 12
 • La Lorraine Maxi botersandwiches verpakt per 2
 • La Lorraine Botersandwiches Granen & Zaden verpakt per 6
 • La Lorraine Botersandwiches minder zoet verpakt per 4
 • La Lorraine Haversandwich verpakt per 6

Eens een Deelnemer geldig op de website werd geregistreerd, kunnen Codes aan deze Deelnemer worden toegewezen. Per toegewezen Code krijgt de Deelnemer één (spaar- en wedstrijd)punt op haar persoonlijke spaarkaart. Iedere Code kan maar één enkele keer en uitsluitend binnen de Duurtijd van de Spaaractie en de Wedstrijd, worden toegewezen door registratie ervan op naam van een Deelnemer. Als de Code geldig is, nog niet eerder werd gebruikt en binnen de Duurtijd van de Spaaractie op de Website wordt ingegeven/gedoneerd, zal deze geregistreerd worden op de spaarkaart van de Deelnemer.

Per 8 spaarpunten heeft de Deelnemer het recht cashback aan te vragen van één pak La Lorraine botersandwiches natuur (verpakt per 10, per 6, per 12 of per 2 stuks) aangekocht tussen 1 juli 2023 en 30 september 2023. 

Cashback kan enkel aangevraagd worden via de daarvoor voorziene pagina op de website die vanaf 1 juli 2023 beschikbaar zal zijn. Om cashback te claimen dient u een foto op te laden van uw aankoopticket waarop alle gegevens staan zoals winkelgegevens, de productnaam en aankoopdatum. Valse, gewijzigde of gemanipuleerde kastickets zullen worden afgewezen en de bijhorende claims zullen worden behandeld als een frauduleuze claim. De organisator behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie en/of bewijsstukken op te vragen om de geldigheid van de cashback te controleren.

Alle cashback verzoeken moeten voor middernacht (23u59) op 15 oktober 2023 zijn ontvangen. Na deze datum worden geen claims meer geaccepteerd. 

De Deelnemer ontvangt het retourbedrag op het opgegeven rekeningnummer binnen de 6 weken na acceptatie van het verzoek, mits de inzending voldoet aan alle criteria.

c) Wedstrijd Jeugdverenigingen

Deelnemende Jeugdverenigingen worden opgedeeld in drie groepen:

 • Groep 1: Jeugdverenigingen tot 100 leden;
 • Groep 2: Jeugdverenigingen van 101 tot 200 leden;
 • Groep 3: Jeugdverenigingen van meer dan 200 leden;
De Vereniging die op het einde van de Duurtijd van de Wedstrijd het meest aantal Codes heeft verzameld binnen zijn respectievelijke groep, wint een sandwichfeestje op maat van de Vereniging (hierna “de Prijzen”). Er wordt dus per groep slechts één prijs uitgereikt.
 
In geval van ex aequo zal de Deelnemer die het juiste antwoord op de schiftingsvraag heeft gegeven of die er het dichtste bijzit, de Prijs winnen.
 
De Prijzen dienen gebruikt te worden tussen 01/07/2023 en 30/09/2023, welke datum in samenspraak tussen de Organisator en de Contactpersoon wordt vastgelegd. De Organisator zal hiertoe contact opnemen (per e-mail en/of per gsm) met de Contactpersoon. Slaagt de Organisator er niet in om de Contactpersoon te contacteren of om in samenspraak de datum van de picknick vast te leggen, dan komt de Prijs te vervallen en zal deze automatisch aan de Deelnemer met het tweede meest aantal punten binnen de groep (of tweede beste antwoord op de schiftingsvraag) worden doorgegeven.
 
De locaties van de Prijzen worden vrij door de Organisator bepaald en zal door de Organisator tijdig aan de Contactpersoon worden meegedeeld.
 
De Organisator heeft het recht om de Deelnemer een bewijs op te vragen van de bij hem aangesloten leden. In geval van vermoeden van misbruik of fraude, behoudt de Organisator zich het recht voor om het aantal deelnemers aan de picknick te beperken.
 
De Prijzen zijn ondeelbaar, niet omwisselbaar en niet betaalbaar in geld. Eventuele bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

 

2.2 Wedstrijd consumenten

Consumenten die een code doneren aan een Deelnemer maken kans op een individuele prijs. De consument die de meeste codes doneert aan één of meer Deelnemers wint een Picknickmand.


ARTIKEL 3 – AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan de Spaaractie en de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

De Organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

 • Transmissies via het internet.
 • Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software.
 • De gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken.
 • Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting.

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van deelname aan de Wedstrijd, een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de Wedstrijd om welke reden ook.

De deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

De Organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De Organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen of elke aangekondigde datum uit te stellen.

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van prijzen of voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van de toekenning of het gebruik van de deze prijzen.


ARTIKEL 4 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Organisator kan tijdens de Spaaractie, Wedstrijd of Hoofdprijs foto’s, video’s en televisieopnames maken van de aanwezigen. De Organisator zal die gebruiken voor haar website, digitaal platform en interne en externe communicaties en illustreert er haar publicaties mee (o.a. website, Facebook en geschreven pers). De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat de gemaakte opnamen door de Organisator vrij gebruikt mogen worden binnen Europa gedurende een periode van 5 jaar voor interne en externe commerciële doeleinden met o.a. publicatie in catalogi, flyers, posters, websites (toegankelijk voor personeel en externen).


ARTIKEL 5 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

In het kader van de Spaaractie en de Wedstrijd verzamelt en gebruikt de Organisator informatie over de Contactpersoon (ook wel “persoonsgegevens” genoemd). De Organisator hecht een groot belang aan het beschermen van uw privacy en engageert er zich daarom ook toe de informatie die zij over u verzamelt enkel te gebruiken zoals in dit reglement en haar algemene privacy policy wordt uiteengezet. De Organisator handelt daarbij in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG” (in het Engels “GDPR” afgekort) en de Belgische Wet van 31 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De Organisator heeft een privacy policy aangenomen die in detail omschrijft waarom en op welke manier uw persoonsgegevens in deze context zullen worden verwerkt, aan wie ze zullen worden meegedeeld en welke uw rechten en onze verplichtingen zijn in dit verband. U kan deze privacy policy terugvinden via volgende link. Wij nodigen U uit deze privacy policy grondig te lezen, want ze bevat belangrijke informatie voor U.

In kader van de sandwichspaaractie verzamelen we de volgende gegevens:

Als Spaarder:

 1. Uw naam;
 2. Het e-mailadres waarmee u gecontacteerd wenst te worden;

Als Vereniging:

 1. Ledenaantal van de vereniging;
 2. Naam van de verantwoordelijke
 3. Het mailadres waarmee u gecontacteerd wenst te worden;
 4. Een mobiel telefoonnummer van de verantwoordelijke, zodat we u kunnen contacteren als u in de prijzen valt.
 5. Belgisch rekeningnummer, voor het mogelijk maken van de cashback.

Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om de Spaaractie en de cashback te beheren, de Waardebonnen te verstrekken, alsmede om informatie te verstrekken over de prijzen.


ARTIKEL 6 – GESCHILLENREGELING

Door deelname aan deze Wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud alle bepalingen van het Wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die de Organisator hieromtrent zou moeten nemen. Elke klacht in verband met de Spaaractie of de Wedstrijd moet, uiterlijk binnen de 7 dagen volgend op het einde van de Spaaractie en de Wedstrijd, aangetekend verstuurd worden naar de vennootschapszetel van de Organisator met vermelding “Spaaractie Sandwiches Jeugdbewegingen 2023”. In geen enkel geval zal een klacht mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten die niet schriftelijk zijn gesteld of die buiten de gestelde termijn worden ingediend, zullen automatisch als ongegrond worden beschouwd en zullen niet door de Organisator worden behandeld.

De Organisator behoudt zich het recht voor onderhavig reglement te wijzigen of de wedstrijd te annuleren in geval van overmacht of van elke andere gebeurtenis onafhankelijk van haar wil.

Dit wedstrijdreglement wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en in geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Opgemaakt te Ninove op 6 maart 2023.